Általános adatvédelmi tájékoztató

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ ÉS NYILATKOZAT

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet vagy GDPR) alapján a Mecsekerdő Zrt. (Cg. 02-10-060093, székhelye: 7623 Pécs, Rét u. 8., adószáma: 11009429-2-02, képviseli: Keszi László vezérigazgató) mint Adatkezelő az alábbi tájékoztatást adja:

Az adatkezelő kiléte: Mecsekerdő Zrt. (NAIH azonosító: NAIH-83188/2015.)
Az adatkezelő elérhetőségei: székhely: 7623 Pécs, Rét u. 8., e-mail: titkarsag@mecsekerdo.hu, telefonszám: +36 72 508 212.

A Társaság által jellemzően kezelt adatok köre a következő:
•    Adóazonosító
•    Adószám
•    Állampolgárság
•    Arcképmás (videófelvétel is)
•    Cookie-k a www.mecsekerdo.hu és a www.mecsextrem.hu weblapokon,
•    Egészségügyi adatok (egészségügyi alkalmasság, terhesség, betegség, gyógyszer szedése, allergia, védőoltás stb.)
•    E-mail cím
•    Fegyvertartási engedély száma, érvényessége
•    Felhasználónév (honlapon, domainben stb.)
•    IP cím
•    Képzettségi adatok, bizonyítvány másolatok
•    Kiskorúra vonatkozó iskolai, egészségügyi adatok (tábor, erdei iskola)
•    Lakcím
•    Munkaszerződés, munkaköri leírás
•    Munkavállalók mint felhasználók informatikai jogosultságai
•    Név
•    Partneradatok nyilvános közhiteles forrásból, amely a vállalatirányítási rendszer partnertörzsébe kerül (székhely, nyilvántartási szám, képviselő neve, adószám, pénzügyi szolgáltató, bankszámlaszám)
•    Rendészeti feladatokat ellátó szakszemélyzet (erdészeti és vadászati) igazolványának száma, érvényessége, szolgálati jelvény száma, nyilvántartás
•    Szakszervezeti tagdíjra vonatkozó adat
•    Személyi azonosító jel
•    Személyi okmányok másolata, száma, esetenként érvényessége (személyi igazolvány, lakcímkártya, vezetői engedély, útlevél)
•    Születési adatok (anyja neve, születési hely, idő)
•    Társadalombiztosítási azonosító jel (TAJ szám)
•    Tartózkodási hely/GPS
•    Telefonszám
•    További munkavégzésre irányuló jogviszonyra vonatkozó adatok
•    Vadászjegy, vadászati engedély másolata, száma, érvényessége
•    Végrehajtásra vonatkozó adatok (letiltás)

A Társaság az általános adatvédelmi rendeletben foglalt jogcímek közül az alábbi jogcímeken kezel személyes adatokat:
 
Az adatkezelés alapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdése szerint:     
a)    az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez;      Igen
b)    az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges;     Igen
c)    az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges;     Igen
d)    az adatkezelés az érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges;     Igen
e)    az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges;     Igen
f)    az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az érintett gyermek.     Igen

A kezelt személyes adatok megőrzési ideje:
1.    Jogszabály alapján kezelt adatok esetén a jogszabályban foglalt megőrzési idők szerint.
2.    Szerződés, megállapodás, nyilatkozat, számla esetén az ügylet teljesülésétől vagy az abból fakadó jogvita lezárásától számított 8 évig.
3.    Vagyonvédelmi kamerafelvétel esetén max. 90 napig, kivéve, ha hatósági eljárás indult az ügyben.
4.    Az érintett kérésére történő törlés időpontjáig, kivéve, ha a Rendelet vagy egyéb jogszabály kivételt tesz.
Az Adatkezelő tájékoztatja az érintettet, hogy jogszabályban foglalt esetben az adat megszerzése idején meghatározott céltól eltérő célra is kezelhető az adat.
Az Adatkezelő tájékoztatja az érintettet, hogy a személyes adatokat nem hozza nyilvánosságra, nem használja fel profilalkotásra vagy automatikus döntéshozatali eljárásban. Az Adatkezelő kizárólag olyan adatfeldolgozók vagy jogszabályban erre feljogosított szervek részére továbbít személyes adatokat, akik az Adatkezelő által működtetett rendszereket üzemeltetik, vagy valamely az Adatkezelő által az érintett számára nyújtott szolgáltatás nyújtásához szükséges tevékenységet végeznek. A jogszabályban feljogosított szervek részére a hatáskörükbe tartozó ügyekben történő adatátadás az érintett előzetes tájékoztatása és/vagy beleegyezése hiányában is jogszerűnek minősül.

Az Adatkezelő tájékoztatja az érintettet az alábbi jogairól:
a)    hozzáférési jog,
b)    helyesbítéshez való jog,
c)    törléshez való jog,
d)    adatkezelés korlátozásához való jog,
e)    a személyes adatok helyesbítéséhez, vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség,
f)    adathordozhatósághoz való jog,
g)    tiltakozáshoz való jog.

Az Adatkezelő tájékoztatja az érintettet, hogy az adatkezelésével kapcsolatos panasszal élhet a felügyeleti hatósághoz:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hivatal

cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.,
telefonszám: +36 1 391 1400,
e-mail:
ugyfelszolgalat@naih.hu

A panasz formanyomtatványai elérhetők: https://naih.hu/panaszuegyintezes-rendje.html oldalon.
Az Adatkezelő tájékoztatja az érintettet, hogy csak annyiban kezeli személyes adatait, amennyiben az a jogszabályban foglalt kötelezettségek, szerződéses kötelezettségek, illetve az Adatkezelő szolgáltatása érintett általi igénybevételéhez szükséges. Amennyiben személyes adatainak kezeléséhez nem járul hozzá, úgy az Adatkezelőnek nem áll módjában vele ügyletet kötni, illetve az érintett által kért szolgáltatást nyújtani.

Pécs, 2018. május 25.


 

Mecsekerdő Zrt.